Vi är en kristen församling som bekänner vår tro på Jesus Kristus. Vi är en del av den världsvida kyrkan och bekänner en enda Gud: Fadern, Sonen och den heliga Anden. Vi tillhör den baptistiska grenen av kyrkan med dess betoning på frihet och på personlig övertygelse om tro och eget beslut om dop.

Församlingen har under de senaste decennierna hämtat intryck speciellt från den karismatiska rörelsen och evangelikal teologi. Vi vill verka för kristen enhet och värdesätter därför erfarenhetsutbyte med andra kyrkor.

Filadelfiakyrkan är en del av Evangeliska Frikyrkan (EFK), ett frikyrkosamfund med ca 30 000 medlemmar i ca 300 församlingar runt om i Sverige.
Genom EFK stöder församlingen bland annat teologiska utbildningar i Sverige och missions- och biståndsarbete i mer än 40 länder. [1]

Församlingen grundades 1897, och kallade vid sitt första möte John Ongman till pastor. Redan tidigare hade en missionsförening bildats som sände ut evangelister i Sverige och missionärer till andra länder. Denna förening blev med tiden ett samfund. Vår nuvarande kyrkolokal på Slottsgatan invigdes 1961.
Ett studentboende tillkom när kyrkans lokaler senare renoverades. [2]

Själva namnet Filadelfia är hämtat från Nya testamentet och betyder syskonkärlek. Det uttrycker något av det som vi vill att församlingen ska vara: en varm och kärleksfull gemenskap präglad av Guds stora kärlek till oss genom sin son Jesus Kristus.


[1] För vårt teologiska sammanhang, se EFKs Tros- och självförståelsedokument, www.efk.se, och Lausannedeklarationen, www.lausanne.org/covenant.

[2] För en mer detaljerad redogörelse av församlingens historia, se Sven Nilsson, Uppbrott: Baptistförsamlingen Filadelfia Örebro 1897–1972 (Libris, 1972).