Församlingens organisation regleras av dess stadgar. Där framgår det att årsmötet och församlingsmötet är våra högsta beslutande organ. Årsmötet väljer en församlingsledning, inkluderande ordförande, med huvudansvar för ekonomi, personal, fastigheter och för att verkställa församlingens beslut. Församlingsledningen bär också huvudansvaret för församlingens andliga ledning, vård och utveckling. Församlingsledningens arbete leds av ordföranden och församlingsföreståndaren. Till församlingsledare kan den väljas som har församlingens förtroende.

Församlingsmöte hålls ett par gånger per termin. Då fattas beslut. Därutöver hålls vid behov samtalskvällar kring speciella frågor, s.k. församlingsforum.

Medlemskap
I Filadelfiakyrkan mottas var och en som vill vara delaktig i församlingens liv och som kommit till tro på och blivit döpt till Jesus Kristus. Medlemskapet är ett tecken på samhörighet mellan människor som frivilligt valt Kristus och varandra. Det innebär att vilja leva i Kristi efterföljelse och dela församlingens gemenskap och uppdrag. Församlingen välkomnar även barndöpta – under förutsättning att den blivande medlemmen ser och lever efter detta dop som ett dop till Kristus.

Att bli medlem i församlingen är inte detsamma som att bli en kristen, men vi vill betona att kristet liv bör levas och uttryckas i kristen gemenskap. Medlemskapet är ett aktivt val att gestalta efterföljelsen till Jesus i församlingsgemenskap.

Husgrupper och servicegrupper
För att kunna ge uttryck för konkret omsorg och kärlek erbjuds alla församlingsmedlemmar att vara med i en husgrupp. Husgruppen möts vanligtvis varje eller varannan vecka i hemmen.

Det finns även en önskan att församlingsmedlemmarna hjälper till i en servicegrupp som har som uppgift att ta praktiskt ansvar för att vårda församlingens lokaler, servera kyrkkaffe, vara mötesvärdar m.m.

Till särskild tjänst
Gud kallar kvinnor och män till att tjäna församlingen på ett särskilt sätt som pastorer, församlingsledare och missionärer. Dessa avskiljs offentligt för sina uppgifter genom bön och handpåläggning. Förutsättning för särskild tjänst är förtroende och medlemskap i församlingen. För alla i särskild tjänst finns en etisk tystnadsplikt. Församlingens pastorer har en absolut tystnadsrätt, vilket gör att en pastor inte får höras som vittne om något han eller hon har tagit emot under bikt eller enskild själavård. [1]


[1] Apg 6:1–6; 13:1–3; 20:28; Ef 4:11–12; 1 Pet 5:1–14.