Husgruppsmaterial utifrån predikan den 15 november 2020.

Läs gärna Efesierbrevet kapitel 4-6.

Paulus talar till församlingen i Efesos om vad det innebär att leva som människa i ljuset av Jesus Kristus. Och när han ska konkretisera vad det livet innebär, lägger han stor vikt vid att tala om just relationer.

I fokus för Paulus undervisning står de tre vanligaste relationstyperna i ett romerskt hushåll: relationen mellan makar, mellan barn och deras föräldrar och mellan slavar och deras slavherrar. Paulus vill helt enkelt att församlingen ska reflektera över sina allra närmaste relationer.

Men för att riktigt förstå Paulus relationsundervisning behöver läsaren vara uppmärksam på var texten är placerad. I kapitel 5:15 uppmanar han församlingen att inte leva som ovisa människor, som oförståndiga eller som berusade. Nej säger Paulus, det här ni ska ägna er åt: ”låt er uppfyllas av ande och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta, och tacka alltid vår Gud och fader för allt i vår herre Jesu Kristi namn”.

Uppfyllas av Anden
Sedan kommer en uppräkning av fem kännetecken för ett andefyllt liv, fem karaktärsdrag för den som är fylld av Anden. Den som är fylld av Anden talar, med psalmer, hymner och andlig sång, sjunger och spelar för Herren, och tackar alltid Gud. Så långt är vi med. Det femte uttrycket för ett andeuppfyllt liv hittar vi i den följande vers 21.  Där står det ”Underordna er varandra i vördnad för Kristus.” Underordnande är alltså det femte kännetecknet på Guds Andes verk i oss. Och Paulus förstår att det kräver sin förklaring, så han gör en ganska lång utläggning av vad ett andefyllt underordnade betyder för en man och kvinna i ett äktenskap. Och fortsätter sedan att förklara vad det betyder i en familj, och sist vad det betyder för relationen mellan slav och slavherre. Utgångsläget för Paulus är att när Anden fyller en människa med sin närvaro, så bör det också påverka personens relationer.

I kapitel 6:1-4 ger Paulus två råd till barn och två råd till föräldrar. Till barnen säger han: Lyd era föräldrar och visa aktning för dem. Till föräldrarna säger han: Reta inte upp dina barn genom att vara för hård mot dem, och led dem på Mästarens väg. Bibeln ger ingen utförlig manual för hur du blir den bästa sonen, dottern eller föräldern. Snarare återkommer undervisning om att ett liv i Kristus är ett liv där tron på honom genomsyrar allt, alla relationer, alla val, alla situationer.

För många är familjerelationerna de mest nakna, i bemärkelsen att du har minst skydd, du är som mest sårbar. Jag vill hävda att relationer inom familjen är områden där ens karaktär prövas som mest. Och kanske är det därför Paulus så tätt kopplar ihop våra relationer med Andens liv och verk i oss. I relationer får man på ett otroligt utmanande sätt tränas i kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och inte minst självbehärskning, det som brukar kallas Andens frukter.

Jesus Kristus sätter våra relationer i ett nytt ljus. Han frågar oss: Om du lever som min efterföljare, om du låtit dig uppfyllas av Anden, vad behöver du då förändra i mötet med dina föräldrar eller med dina barn?

Frågor att samtala kring: se materialet Goda relationer